6. Sociaal domein

Wat kost het?

Toelichting financiële ontwikkelingen

Baten

1. Autonome ontwikkelingen

Aanpassing eigen bijdragen Wmo
Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen die zorgcliënten moeten betalen. Zij keert deze - in verband met de privacy-bepalingen - zonder verdere toelichting aan de gemeenten uit. In de afgelopen jaren zijn deze bedragen achtergebleven bij de hiervoor in de begroting opgenomen ramingen. Daarom corrigeren wij de raming. Ook heeft het kabinet besloten tot invoering van het abonnementstarief Wmo. Dit betekent dat de inkomensafhankelijke eigen-bijdragesystematiek Wmo vanaf 1 januari 2019 is vervangen door een abonnementstarief van € 17,50 per vier weken voor een huishouden dat gebruik maakt van één of meerdere Wmo-voorzieningen. Om de hierdoor optredende verlaging van gemeentelijke inkomsten te compenseren, is vanuit het regeerakkoord een bedrag aan het gemeentefonds toegevoegd. Deze compensatie is in onze gemeentebegroting opgenomen als onderdeel van de Algemene uitkering. In de meerjarenbegroting 2019 - 2022 hebben wij echter geen rekening gehouden met de daling van te ontvangen eigen bijdragen. Dit heeft tot gevolg dat we dit nog in de raming moeten verwerken.

Inkomensvoorzieningen

Er is een tekort van € 1.133.000 op de BUIG-uitgaven (uitkeringslasten) en inkomsten (specifieke uitkering).De redenen hiervan zijn: - De MARAP-cijfers over 2019 van de RSD geven hiertoe aanleiding. De uitgaven zijn voor Zevenaar voor 2019 geprognosticeerd op een bedrag van € 12.002.000. De stijging wordt veroorzaakt door: een toename van het aantal mensen met een bijstandsuitkering over de maanden januari en februari 2019 en het deels niet realiseren van de verwachte schadelastbeperking zoals opgenomen in de Businesscase van de RSD behorend bij de 'Nieuwe opdracht van de RSD'.- De specifieke uitkering (BUIG-budget) voor de gemeente Zevenaar is voor een bedrag van € 774.000 naar beneden bijgesteld. Dit is een negatief gevolg van het nieuwe verdeelmodel. Door de herindeling valt Zevenaar volledig onder de verdeelmaatstaven van het objectieve model.

2. Actualisatie bestaand beleid

Regionaal transformatieplan jeugdhulp
Regionaal werken wij samen aan innovatie van inkoop jeugdhulp aan de hand van het regionale transformatieplan Jeugdhulp 2018-2020. Hiervoor is in oktober 2018 vanuit de regio een aanvraag voor landelijke innovatiegelden jeugd vanuit het landelijke actieprogramma 'zorg voor de jeugd' ingediend en gehonoreerd. Totaal bedrag voor de regio voor de periode 2018-2020 is € 2.864.610. Bij de besluitvorming regionaal over de inzet van deze gelden is gekozen om per gemeente 24% van deze gelden te bestemmen om lokaal in te zetten om de transformatie vorm te geven. Voor Zevenaar betekent dit voor de periode 2018-2020 een totaal bedrag van € 59.530.

Lasten

1. Autonome ontwikkelingen

Aanpassing tarieven Hulp bij het Huishouden
Voor het personeel werkzaam in de thuiszorg als Hulp bij het Huishouden is er een nieuwe CAO van kracht. De tarieven die de gemeente voor deze zorg moet betalen komen hierdoor hoger uit. Ook stijgen de tarieven voor de producten voor Hulp bij Huishouden als gevolg van de uniformering van tarieven binnen de regio. Dit alles leidt tot een stijging van de jaarlijkse lasten bij Hulp bij Huishouden met € 175.000 ten opzichte van de raming in onze meerjarenbegroting 2019-2022.

Aanzuigende werking als gevolg van abonnementstarief

Wij verwachten dat door de invoering van het abonnementstarief meer mensen een beroep doen op gemeentelijke Wmo-voorzieningen. Op dit moment hebben wij geen inzicht in de mate waarop dit zal gebeuren. In het eerste halfjaar van 2019 gaan we monitoren of er sprake is van een aanzuigende werking. Op basis van een financiële inschatting van de aanzuigende werking door de VNG berekenen we het negatieve effect voor onze gemeente op € 125.000.

Bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling BVO DRAN

De kosten met betrekking tot vervoersvoorzieningen in het kader van de Wmo en de jeugdzorg vallen in de jaarrekening 2018 € 490.000 hoger uit dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Inmiddels hebben wij begin 2019 de aangepaste begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020 -2023 ontvangen van de BVO DRAN. In deze stukken loopt het begrote tekort op van € 490.000 naar €  564.000 in 2019 en € 587.000 in 2020.In dit kader verwijzen wij ook naar het leerlingenvervoer, dat ook door deze gemeenschappelijke regeling wordt verzorgd (zie programma 4).

Bijdrage MGR - module Werkgeverschap SW (WgSW)

De bijdrage voor 2019 aan de MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling) voor de module 'Werkgeverschap-SW' is aangepast aan de bedragen zoals opgenomen in de concept gewijzigde begroting 2019 en concept meerjarenprogrammabegroting 2020-2023 van de GR. Hierbij is rekening gehouden met de het werkelijk aantal AJ's (arbeidsjaren) per 31 oktober waarop het aandeel (deelnamepercentage) per deelnemende gemeente is vastgesteld. De begroting 2019-2022 is gebaseerd op de telling per 31-10-2017. Op basis van de werkelijke aantallen per 31-10-2018 neemt het aandeel van Zevenaar toe van 8,88% naar 9,00%.

Bijzondere bijstand

In de meicirculaire 2018 is de verdeling, van de in de algemene uitkering opgenomen bijdrage voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen, geactualiseerd o.b.v. de door het CBS ontwikkelde gegevens over kinderen met kans op armoede. In de raming (uitgaven voor bijzondere bijstand) is rekening gehouden met lagere bijdrage.

Indexering prijsontwikkeling Hulp bij het Huishouden 2019

Bij het opstellen van de Kadernota 2018-2022 hebben wij op basis van de toen beschikbare gegevens, waaronder met name de werkelijke zorguitgaven in 2017 een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten voor het jaar 2019. In de Kadernota 2019-2022 hebben wij geen post opgenomen voor prijsontwikkeling 2019. Voor de Wmo huishoudelijke hulp krijgen we echter in 2019 te maken met een stijging van de kosten door prijsontwikkeling. Dit zorgt voor een stijging van € 110.000.

Inkomensvoorzieningen

Er is een tekort van € 1.133.000 op de BUIG-uitgaven (uitkeringslasten) en inkomsten (specifieke uitkering).De redenen hiervan zijn: - De MARAP-cijfers over 2019 van de RSD geven hiertoe aanleiding. De uitgaven zijn voor Zevenaar voor 2019 geprognosticeerd op een bedrag van € 12.002.000. De stijging wordt veroorzaakt door: een toename van het aantal mensen met een bijstandsuitkering over de maanden januari en februari 2019 en het deels niet realiseren van de verwachte schadelastbeperking zoals opgenomen in de Businesscase van de RSD behorend bij de 'Nieuwe opdracht van de RSD'.- De specifieke uitkering (BUIG-budget) voor de gemeente Zevenaar is voor een bedrag van € 774.000 naar beneden bijgesteld. Dit is een negatief gevolg van het nieuwe verdeelmodel. Door de herindeling valt Zevenaar volledig onder de verdeelmaatstaven van het objectieve model.

Kinderopvang

Het rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld (in de septembercirculaire 2018) voor uitbreiding van taken voor toezicht en handhaving kinderopvang.

Participatiebudget-reïntegratie

De bedragen van de Integratie-uitkering Sociaal Domein voor het onderdeel 'Participatie' zijn m.i.v. 2019 verlaagd. Deze mutatie is, als autonome ontwikkeling, opgenomen in de septembercirculaire 2018 en structureel verwerkt in de 1e voortgangsrapportage 2019.

Structurele stijging kosten jeugdzorg

De uitgaven voor de jeugdzorg zijn in 2018 ten opzichte van 2017 met € 1.633.000 gestegen. Wij verwachten dat deze stijging van de zorgkosten van 16% ten opzichte van het voorgaand jaar zich de komende jaren zal voortzetten. Daarmee prognosticeren wij dat de toename van de uitgaven over 2019 uitkomt op € 1.902.000.

Structurele stijging kosten Wmo - Begeleiding

De uitgaven voor de Wmo begeleiding zijn in 2018 ten opzichte van 2017 met € 260.000 gestegen. We verwachten dat deze stijging van de zorgkosten van 7% ten opzichte van voorgaand jaar zich de komende jaren zal voortzetten. Daarmee prognosticeren wij dat de toename van de uitgaven over 2019 uitkomt op € 290.000.

2. Actualisatie bestaand beleid

Regionaal transformatieplan jeugdhulp
Regionaal werken wij samen aan innovatie van inkoop jeugdhulp aan de hand van het regionale transformatieplan Jeugdhulp 2018-2020. Hiervoor is in oktober 2018 vanuit de regio een aanvraag voor landelijke innovatiegelden jeugd vanuit het landelijke actieprogramma 'zorg voor de jeugd' ingediend en gehonoreerd. Totaal bedrag voor de regio voor de periode 2018-2020 is € 2.864.610. Bij de besluitvorming regionaal over de inzet van deze gelden is gekozen om per gemeente 24% van deze gelden te bestemmen om lokaal in te zetten om de transformatie vorm te geven. Voor Zevenaar betekent dit voor de periode 2018-2020 een totaal bedrag van € 59.530.

Uitbreiding formatie afdeling MD

De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening verricht werk voor de kwetsbare inwoners van onze gemeente. Gebleken is dat extra middelen voor de uitvoering van noodzakelijke werkzaamheden nodig zijn. Het gaat hierbij om 3 fte extra inzet bij de consulenten Wmo en jeugdzorg in de gebiedsteams, voorlopig gedurende een periode van 8 maanden. Verder willen we gebruik maken van experts voor consultatie en advies om de integraliteit en uniformiteit, naast de individuele kennis, te vergroten.

Toelichting mutaties reserves

Onttrekkingen 1e Voortgangsrapportage

Toevoegingen 1e Voortgangsrapportage