Voorwoord

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1e voortgangsrapportage 2019 aan. Met deze voortgangsrapportage informeren wij u over de stand van zaken betreffende de realisatie en uitvoering van de begroting 2019. Het gaat over het beleid, de uit te voeren activiteiten en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Deze rapportage biedt u de mogelijkheid om bij te sturen in activiteiten, prioriteiten en middelen.  

Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld.  
De peildatum is 1 april 2019. Afwijkingen op de ramingen van de baten en lasten binnen de programma’s groter dan € 25.000 zijn opgenomen en toegelicht
Als wij u via andere kanalen over ontwikkelingen en voortgang (zoals bijvoorbeeld via de kwartaalrapportage sociaal domein en rapportages over de grondexploitatie) hebben geïnformeerd, doen wij dat in deze rapportage niet. Dit gebeurt alleen als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Opbouw

De opbouw van deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de begroting 2019. Dit betekent dat wij deze nota hebben ingericht op basis van de zogenaamde 3 W-vragen (Wat willen we? Wat doen we? Wat kost het?). De tussentijdse verantwoording over het collegeprogramma maakt integraal onderdeel uit van deze rapportage. In de bijlage vindt u een totaaloverzicht van de activiteiten uit het collegeprogramma. Zo krijgt u een snel beeld van de stand van zaken.

Financiën

De voortgangsrapportage laat voor het jaar 2019 een financieel nadeel van  € 7.662.000 zien. Dit betekent dat het verwachte negatieve begrotingsresultaat uiteindelijk uitkomt op  € 7.171.000

ga terug