8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Wat kost het?

Toelichting financiële ontwikkelingen

Baten

1. Autonome ontwikkelingen

Extra legesinkomsten bouwaanvragen en aanvraag extra capaciteit.
Voor 2019 verwachten wij een toename van het aantal bouwaanvragen. Dit betekent extra inkomsten aan leges van € 350.000. Voor de afhandeling hiervan hebben we tijdelijk externe ondersteuning nodig. De kosten hiervan ramen wij op € 300.000. Deze kosten worden volledig gedekt door de extra inkomsten.

Lasten

1. Autonome ontwikkelingen

Plankosten herontwikkeling locatie Bereboot Lobith.
Voor de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie Bereboot aan de Nieuwe Komstraat 19 in Lobith vragen wij voor de plankosten een voorbereidingskrediet van € 25.000. Voor deze plankosten is op dit moment geen dekking. Mocht de voorbereidingsfase leiden tot een grondexploitatie dan biedt dit de mogelijkheid om de voorbereidingskosten te verrekenen met de  opbrengsten uit deze locatie.

Toelichting mutaties reserves

Onttrekkingen 1e Voortgangsrapportage

Toevoegingen 1e Voortgangsrapportage