5. Sport, cultuur en recreatie

Wat kost het?

Toelichting financiële ontwikkelingen

Baten

2. Actualisatie bestaand beleid

Dienstverleningsovereenkomst Sportbedrijf
Bij de start van ATARO BV was een aantal dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) afgesloten. Deze zijn toentertijd voor een beperkte periode afgesloten. Inmiddels is de termijn van alle DVO’s afgerond en komen er geen baten meer binnen van ATARO BV.

Lasten

1. Autonome ontwikkelingen

Sportbeoefening en bevordering
De bedragen van de decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties worden jaarlijks gepubliceerd in de decembercirculaire voor het daaropvolgende jaar. Voor 2019 is het bedrag voor Zevenaar verlaagd naar € 146.632. Hiervoor moet 7,33 fte worden gerealiseerd.

Toelichting mutaties reserves

Onttrekkingen 1e Voortgangsrapportage

Toevoegingen 1e Voortgangsrapportage